„ხალხის არაკომპეტენტურობის“ პრობლემა პირდაპირი დემოკრატიის თეორიაში

  • ავტორიგიორგი გორაძე
  • გამოცემაწიგნი
  • წელი2017

სტატია შეეხება „ხალხის არაკომპეტენტურობის“ პრობლემად პირდაპირი დემოკრატიის თეორიაში. ნაშრომი მიზნად ისახავს „ხალხის არაკომპეტენტურობის“, როგორც პირდაპირი დემოკრატიის წინააღმდეგ ყველაზე გავრცელებული არგუმენტის კვლევას. სტატიაში მიმოხილულია არაერთი ქართველი თუ უცხოელი მეცნიერის მოსაზრება აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით.