ზოგიერთი საკანონმდებლო წინადადების მეთოდოლოგიური დასაბუთების პრობლემები.

  • ავტორიგურამ ნაჭყებია
  • გამოცემაბროშურა
  • წელი2015

ბროშურა ეხება სისხლის სამართლის რამდენიმე მნიშვნელოვან ტერმინოლოგიურ და მეთოდოლოგიურ პრობლემას.