ზოგიერთი საკანონმდებლო წინადადების მეთოდოლოგიური დასაბუთების პრობლემები

  • ავტორიგურამ ნაჭყებია
  • გამოცემაბროშურა
  • წელი2015

ბროშურა ეხება სისხლის სამართლის რამდენიმე მნიშვნელოვან ტერმინოლოგიურ და მეთოდოლოგიურ პრობლემას. ნაშრომში მოცემულია საკანონმდებლო წინადადებები საქართველოს კანონმდებლობის დახვეწისა და სრულყოფისათვის.