მედიასამართალი

  • ავტორისერგი ჯორბენაძე, უშანგი ბახტაძე, ზურაბ მაჭარაძე.
  • გამოცემაწიგნი
  • წელი2014

ნაშრომში განხილულია მედიასამართლის ძირითადი პრობლემები. ნაშრომი განკუთვნილია იურისტებისთვის, ჟურნალისტებისთვის და მედიასამართლის კვლევით დაინტერესებულ პირთა ფართო წრისთვის.