ფედერალიზმის პერსპექტივები საქართველოში

  • ავტორიგიორგი გორაძე
  • გამოცემაწიგნი
  • წელი2012

ნაშრომში მიმოხილულია და ახლებურადაა წარმოჩენილი სახელმწიფოს ტერიტორიული მოწყობის მნიშვნელოვანი საკითხები. მასში ძირითადი აქცენტები გაკეთებულია საქართველოს ფედერალიზაციის იდეის კრიტიკაზე.