სასჯელის დანიშვნისას გასათვალისწინებელი გარემოებები

  • ავტორიუშანგი ბახტაძე
  • გამოცემაბროშურა
  • წელი2016

სახელმძღვანელო სასჯელის დანიშვნისას გასათვალისწინებელი ზოგადი პრინციპების გაერთიანების მცდელობაა, რომლის ძირითადი მიზანი ქართული მართლმსაჯულების განვითარებისა და სისხლის სამართლის საქმეებზე სასჯელების გამოყენების ერთგვაროვანი პრაქტიკის ხელშეწყობაა.