ძირითადი უფლებების შეზღუდვის დელეგირების სტანდარტები და საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა COVID – 19 - ის პირობებში

  • ავტორიბესიკ ლოლაძე
  • გამოცემასტატია
  • წელი2021

სტატიაში მიმოხილულია ძირითადი უფლებების შეზღუდვის დელეგირების სტანდარტები და საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკა COVID – 19 - ის პირობებში.