ბიზნეს სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კვლევა

  • ავტორიანნა თვარაძე, ანზორ ხატიაშვილი, დავით ნარმანია, თამარ გაბისონია, რუსუდან მჭედლიშვილი
  • გამოცემაკვლევა
  • წელი2012

ნაშრომში ასახულია ბიზნეს სფეროს მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და პრაქტიკის კვლევა და ანალიზი. კვლევის მიზანს წარმოადგენს: ადვოკატირება, მეწარმეთა უფლებების დაცვის მექანიზმების გაუმჯობესება; მეწარმეთა ინტერესების დაცვა შესაბამის ორგანოებში; საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება სამეწარმეო სფეროში.