სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი, წიგნი II

  • ავტორილადო ჭანტურია (რედ.)
  • გამოცემაწიგნი
  • წელი2018

„სამოქალაქო კოდექსის კომენტარის“ სანივთო (ქონებრივ) სამართალს ეძღვნება და მასში კომენტირების თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით განხილულია სანივთო სამართლის ბოლო ორი ათეული წლის განმავლობაში განხორციელებული ყველა საკანონმდებლო ცვლილება, მათი სასამართლოსეული ინტერპრეტაცია და სამეცნიერო ლიტერატურა. „კომენტარში“ დაინტერესებული მკითხველი იპოვის თითქმის ყველაფერს, რაც ქართულ სანივთო სამართალში შექმნილია სამოქალაქო კოდექსის მიღებიდან დღემდე.