სანივთო სამართალი

  • ავტორითამარ შოთაძე
  • გამოცემაწიგნი
  • წელი2014

სახელმძღვანელოში ასახულია სანივთო სამართლის თეორიული დასაბუთება, საკანონმდებლო რეგულირება, პრაქტიკული დავალებები და სამოსამართლო სამართალი. წიგნში გამოყენებული პრაქტიკული კომპონენტები სტუდენტებს მისცემს შესაძლებლობას ინდივიდუალური მუშაობით გაიღრმავონ ცოდნა.